gitaarhuur.nl
 

Voorwaarden

 

  1. De verhuurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weer aan verhuurder te zullen teruggeven.
  2. De kosten van onderhoud en herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder.
  3. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de huurder, nadat van de noodzakelijkheid daarvan door huurder is kennisgegeven aan de verhuurder.
  4. Het is verboden voor huurder zelf herstellingen aan te brengen.
  5. Huurperiodes worden stilzwijgend verlengd.
  6. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder: de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
  7. Afstand of overdracht van gebruik is verboden.
  8. Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge het contract nuttig of nodig mocht achten.